عنوان
گاز طبیعی2.98۲٫۹۸2.98
گازوئیل827.38۸۲۷٫۳۸827.38
بنزین2.76۲٫۷۶2.76
نفت سبک77.78۷۷٫۷۸77.78
نفت برنت81.97۸۱٫۹۷81.97
بازار جهانی انرژی
(0)©2003-2024

1.86851 12.38 52