عنوان
پالادیوم1,098.25۱,۰۹۸٫۲۵1,098.25
پلاتین994.75۹۹۴٫۷۵994.75
روی2,777.00۲,۷۷۷٫۰۰2,777.00
قلع29,848.00۲۹,۸۴۸٫۰۰29,848.00
نیکل18,451.50۱۸,۴۵۱٫۵۰18,451.50
سرب2,188.00۲,۱۸۸٫۰۰2,188.00
مس9,485.50۹,۴۸۵٫۵۰9,485.50
آلومینیوم2,480.50۲,۴۸۰٫۵۰2,480.50
قیمت جهانی فلزات
(0)©2003-2024

2.04743 12.38 52