ساعات سعد و نحس امروز سه شنبه 22 خرداد 1403 جدول

مدت زمان مطالعه: 2 دقیقه و 14 ثانیه

ساعات سعد و نحس امروز سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ 

ردیف روز هفته روز / شب از ساعت تا ساعت ساعت فلکی سعد / نحس
۱ سه شنبه روز ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۰۴:۴۸:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۰۶:۰۰:۴۰ مریخ نحس اصغر
۲ سه شنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۰۶:۰۰:۴۰ ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۰۷:۱۳:۲۰ شمس سعد
۳ سه شنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۰۷:۱۳:۲۰ ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۰۸:۲۶:۰۰ زهره سعد اصغر
۴ سه شنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۰۸:۲۶:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۰۹:۳۸:۴۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
۵ سه شنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۰۹:۳۸:۴۰ ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۱۰:۵۱:۲۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
۶ سه شنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۱۰:۵۱:۲۰ ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۱۲:۰۴:۰۰ زحل نحس اکبر
۷ سه شنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۱۲:۰۴:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۱۳:۱۶:۴۰ مشتری سعد اکبر
۸ سه شنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۱۳:۱۶:۴۰ ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۱۴:۲۹:۲۰ مریخ نحس اصغر
۹ سه شنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۱۴:۲۹:۲۰ ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۱۵:۴۲:۰۰ شمس سعد
۱۰ سه شنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۱۵:۴۲:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۱۶:۵۴:۴۰ زهره سعد اصغر
۱۱ سه شنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۱۶:۵۴:۴۰ ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۱۸:۰۷:۲۰ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
۱۲ سه شنبه روز ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۱۸:۰۷:۲۰ ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۱۹:۲۰:۰۰ قمر تابع (براساس موقعیت)
۱۳ سه شنبه شب ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۱۹:۲۰:۰۰ ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۲۰:۰۷:۱۹ زحل نحس اکبر
۱۴ سه شنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۲۰:۰۷:۱۹ ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۲۰:۵۴:۳۸ مشتری سعد اکبر
۱۵ سه شنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۲۰:۵۴:۳۸ ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۲۱:۴۱:۵۷ مریخ نحس اصغر
۱۶ سه شنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۲۱:۴۱:۵۷ ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۲۲:۲۹:۱۶ شمس سعد
۱۷ سه شنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۲۲:۲۹:۱۶ ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۲۳:۱۶:۳۵ زهره سعد اصغر
۱۸ سه شنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۲ ۲۳:۱۶:۳۵ ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۰۰:۰۳:۵۴ عطارد ممتزج (هم سعد و هم نحس)
۱۹ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۰۰:۰۳:۵۴ ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۰۰:۵۱:۱۳ قمر تابع (براساس موقعیت)
۲۰ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۰۰:۵۱:۱۳ ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۰۱:۳۸:۳۲ زحل نحس اکبر
۲۱ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۰۱:۳۸:۳۲ ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۰۲:۲۵:۵۱ مشتری سعد اکبر
۲۲ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۰۲:۲۵:۵۱ ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۰۳:۱۳:۱۰ مریخ نحس اصغر
۲۳ چهارشنبه   ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۰۳:۱۳:۱۰ ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۰۴:۰۰:۲۹ شمس سعد
۲۴ چهارشنبه شب ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۰۴:۰۰:۲۹ ۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۰۴:۴۷:۴۸ زهره سعد اصغر

مدت زمان مطالعه: 2 دقیقه و 14 ثانیه
دسته : جامعه

قیمت (دلار)تفییرعنوان
0.41709525.49%Onomy Protocol
0.751167-0.001%XSGD
4.61-4.18%BarnBridge
0.180576-6.26%Carrieverse
3.26-1.18%FC Barcelona Fan Token


©2003-2024

0.14034 21.11 48