شهردماحداقل/حداکثرحسشانس بارشمیزان بارش mmرطوبتباد (متر بر ثانیه)تاریخ

اصفهان

۲۶۲۹٫۶۴/۱۹260%20%۱۴۰۳/۰۳/۰۳

کرج

۲۲۲۵٫۰۱/۱۳2190%0.1141%۱۴۰۳/۰۳/۰۳

مشهد

۲۲۲۴٫۷/۱۵2183%0.5234%۱۴۰۳/۰۳/۰۳

تبریز

۱۸۲۲٫۳۲/۱۰1710%44%۱۴۰۳/۰۳/۰۳

تهران

۲۴۲۷٫۳۶/۱۶2392%0.4833%۱۴۰۳/۰۳/۰۳

اردبیل

۱۷۱۸٫۲۶/۹1637%56%۱۴۰۳/۰۳/۰۳

بوشهر

۳۰۳۰٫۲۸/۲۹330%61%۱۴۰۳/۰۳/۰۳

شهرکرد

۲۲۲۴٫۱۷/۱۳210%21%۱۴۰۳/۰۳/۰۳

شیراز

۲۶۲۸٫۸۱/۲۰250%22%۱۴۰۳/۰۳/۰۳

رشت

۲۱۲۲٫۷۲/۱۵210%64%۱۴۰۳/۰۳/۰۳

گرگان

۱۹۲۱٫۷۶/۱۶19100%3.8176%۱۴۰۳/۰۳/۰۳

همدان

۲۰۲۲٫۳۲/۱۱2034%37%۱۴۰۳/۰۳/۰۳

بندرعباس

۳۳۳۷٫۰۹/۲۸350%44%۱۴۰۳/۰۳/۰۳

ایلام

۲۵۲۶٫۵۵/۱۶250%27%۱۴۰۳/۰۳/۰۳

کرمانشاه

۲۳۲۵٫۸/۱۲22100%0.3442%۱۴۰۳/۰۳/۰۳

زاهدان

۳۲۳۴٫۶۱/۲۲300%13%۱۴۰۳/۰۳/۰۳

اهواز

۴۰۴۱٫۰۱/۳۱370%12%۱۴۰۳/۰۳/۰۳

یاسوج

۲۳۲۴٫۳۹/۱۶220%24%۱۴۰۳/۰۳/۰۳

یزد

۲۶۳۱٫۵۶/۲۱260%30%۱۴۰۳/۰۳/۰۳

خرم آباد

۲۶۲۷٫۴۵/۱۴2514%27%۱۴۰۳/۰۳/۰۳

کرمان

۲۶۳۰٫۴۵/۲۳250%20%۱۴۰۳/۰۳/۰۳

اراک

۲۲۲۵٫۴۴/۱۲2145%0.1631%۱۴۰۳/۰۳/۰۳

بیرجند

۲۹۳۱٫۱۴/۲۱270%19%۱۴۰۳/۰۳/۰۳

ساری

۲۱۲۳٫۹۹/۱۶2137%0.7365%۱۴۰۳/۰۳/۰۳
اصفهان+26.C°
حداقل
19.C°
حداکثر
26.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
26
رطوبت
20
>>
کرج+22.C°
حداقل
13.C°
حداکثر
22.C°
شانس بارش
90%
باد
.m/s
حس
21
رطوبت
41
>>
مشهد+22.C°
حداقل
15.C°
حداکثر
22.C°
شانس بارش
83%
باد
.m/s
حس
21
رطوبت
34
>>
تبریز+18.C°
حداقل
10.C°
حداکثر
18.C°
شانس بارش
10%
باد
.m/s
حس
17
رطوبت
44
>>
تهران+24.C°
حداقل
16.C°
حداکثر
24.C°
شانس بارش
92%
باد
.m/s
حس
23
رطوبت
33
>>
اردبیل+17.C°
حداقل
9.C°
حداکثر
17.C°
شانس بارش
37%
باد
.m/s
حس
16
رطوبت
56
>>
بوشهر+30.C°
حداقل
29.C°
حداکثر
30.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
33
رطوبت
61
>>
شهرکرد+22.C°
حداقل
13.C°
حداکثر
22.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
21
رطوبت
21
>>
شیراز+26.C°
حداقل
20.C°
حداکثر
26.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
25
رطوبت
22
>>
رشت+21.C°
حداقل
15.C°
حداکثر
21.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
21
رطوبت
64
>>
گرگان+19.C°
حداقل
16.C°
حداکثر
19.C°
شانس بارش
100%
باد
.m/s
حس
19
رطوبت
76
>>
همدان+20.C°
حداقل
11.C°
حداکثر
20.C°
شانس بارش
34%
باد
.m/s
حس
20
رطوبت
37
>>
بندرعباس+33.C°
حداقل
28.C°
حداکثر
33.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
35
رطوبت
44
>>
ایلام+25.C°
حداقل
16.C°
حداکثر
25.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
25
رطوبت
27
>>
کرمانشاه+23.C°
حداقل
12.C°
حداکثر
23.C°
شانس بارش
100%
باد
.m/s
حس
22
رطوبت
42
>>
زاهدان+32.C°
حداقل
22.C°
حداکثر
32.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
30
رطوبت
13
>>
اهواز+40.C°
حداقل
31.C°
حداکثر
40.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
37
رطوبت
12
>>
یاسوج+23.C°
حداقل
16.C°
حداکثر
23.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
22
رطوبت
24
>>
یزد+26.C°
حداقل
21.C°
حداکثر
26.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
26
رطوبت
30
>>
خرم آباد+26.C°
حداقل
14.C°
حداکثر
26.C°
شانس بارش
14%
باد
.m/s
حس
25
رطوبت
27
>>
کرمان+26.C°
حداقل
23.C°
حداکثر
26.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
25
رطوبت
20
>>
اراک+22.C°
حداقل
12.C°
حداکثر
22.C°
شانس بارش
45%
باد
.m/s
حس
21
رطوبت
31
>>
بیرجند+29.C°
حداقل
21.C°
حداکثر
29.C°
شانس بارش
0%
باد
.m/s
حس
27
رطوبت
19
>>
ساری+21.C°
حداقل
16.C°
حداکثر
21.C°
شانس بارش
37%
باد
.m/s
حس
21
رطوبت
65
>>


پیش بینی آب و هوای شهرها
(0)



©2003-2024

0.09293 12.54 138