سیل هولناک روستای پلگرد درگز

مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 3 ثانیه سیل دیروز در روستای پلگرد درگز /تخریب منازل بدون مصدوم یا فوتی.

دسته : محیط زیست

سیل هولناک روستای پلگرد درگز
(0)©2003-2024

0.11218 20.22 52